Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol a Themâu Trawsbynciol

Mae’r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol wedi ymrwymo i ymgorffori diwylliant o gynaliadwyedd a lles ym mhob agwedd ar y project

Mae’r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol wedi ymrwymo i gyfrannu at gynaliadwyedd y brifysgol, y rhanbarth a'r byd.

Mae ein polisi datblygiad cynaliadwy yn cyd-fynd â Nodau Llywodraeth Cymru a Nodau'r Cenhedloedd Unedig. Mae ein gweithrediadau yn adlewyrchu nod Prifysgol Bangor i fod yn 'brifysgol gynaliadwy'.

Y prif elfennau y mae'r Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn rhoi sylw iddynt

CYFLE CYFARTAL A PHRIF-FFRYDIO RHYWEDD

  • Cefnogi gwyddonwyr sy’n ferched i ddatblygu eu gyrfa (Siarter Athena SWAN).
  • Ceisio ehangu amrywiaeth y gweithlu, sicrhau bod y cyfleoedd recriwtio a’r swyddi ar gael i bawb, yn cynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig (Deddf Cydraddoldeb 2010).
  • Ystyried yr iaith Gymraeg, yn cynnwys darparu deunydd sydd ar gael i'r cyhoedd mewn fformat dwyieithog. Mae hyn yn cynnwys deunyddiau cyhoeddusrwydd a chynnwys gwefannau.

DATBLYGIAD CYNALIADWY

  • Canolbwyntio ar ddefnyddio systemau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) i leihau ein hôl troed carbon sy'n gysylltiedig â theithio.
  • Paratoi a gweithredu cynllun rheoli amgylcheddol safle i gynnwys mesurau atal llygredd a chael gwared á gwastraff gweddilliol yn unol ag arfer gorau amgylcheddol.
  • Datblygu cod eco i ddarparu awgrymiadau ymarferol a nodiadau atgoffa i arbed ynni, arbed dŵr ac annog gwell rheolaeth ar wastraff.
  • Hybu effeithlonrwydd adnoddau trwy gefnogi ymchwil i 'fiotechnoleg wen' ar gyfer y sector bwyd, y diwydiant fferyllol, cemegol, colur, ynni a deunyddiau newydd.

RHOI SYLW I DLODI AC ALLGAU CYMDEITHASOL

Gyda'r nod cyffredinol o gynyddu incwm ymchwil yng Nghymru i greu cyflogaeth a thwf economaidd sefydlog.

  • Trwy gryfhau'r sector sy'n seiliedig ar wybodaeth a chreu swyddi da sy’n gofyn am sgiliau uwch mewn cadwyni cyflenwi o fewn y gweithrediadau, bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn cyfrannu at y nodau 'llesiant' a ddiffinnir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) Llywodraeth Cymru.
  • Bydd ein hymchwil yn cyfrannu at helpu i ymdrin â newid yn yr hinsawdd, ac at ddeall y dewisiadau a'r ymddygiad sy'n effeithio ar iechyd pobl.